هلدینگ فناوری نگاه با پیاده‌سازی فرایندهای مدیریت حرفه‌ای منابع انسانی و طی مراحل ارزیابی با کسب حدنصاب‌های لازم در آزمون‌های مربوطه توانست در تاریخ 1399/10/17 گواهی تعالی منابع انسانی را اخذ کند.

این گواهی همراه با تندیس یادبود دوازدهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی در هفدهمین کنفرانس ملی منابع انسانی از سوی «انجمن مدیریت منابع انسانی ایران» به هلدینگ فناوری نگاه اهدا شد.

انجمن مديريت منابع انسانی ايران به عنوان متولی ارزیابی سطح بلوغ و تعالی سازمان‌های ایرانی در حوزه منابع انسانی هر سال با هدف اشاعه فرهنگ مديريت منابع انسانی اقدام به ارزیابی متقاضیان کرده و طی فرایندی چند مرحله‌ای از قبیل بررسی اظهارنامه‌ها و حضور میدانی ارزیابان در محل سازمان، سطح بلوغ و تعالی آنها را تعیین می‌کند.