آزاده باقری | هلدینگ فناوری نگاه - negah holding
  • تخصص: مدیر برنامه ریزی و پایش عملکرد
  • شرکت: هلدینگ فناوری نگاه