جعفر حقیقی | هلدینگ فناوری نگاه - negah holding
  • تخصص: عضو هیئت مدیره
  • شرکت: هلدینگ نگاه