• تخصص: معاون مالی و امور مجامع
  • شرکت: هلدینگ فناوری نگاه