مرتضی مقدسیان | هلدینگ فناوری نگاه - negah holding
  • تخصص: نائب رئیس هیئت مدیره
  • شرکت: هلدینگ فناوری نگاه