اصلاحیه شرایط مناقصه عمومی با موضوع خرید ۱۴۰ دستگاه اسکنر