شماره تماس - داخلی

021-22661111

ایمیل ما

info@negahholding.ir

نمابر

021-26230247

آدرس

بلوار نلسون ماندلا، خیابان ناهید غربی، پلاک 36، هلدینگ فناوری نگاه