• تخصص: نائب رئیس هیئت مدیره
  • شرکت: هلدینگ اطلاعات نگاه