• تخصص: عضو هیئت مدیره
  • شرکت: هلدینگ اطلاعات نگاه