پیش نویس قرارداد خرید کارت اسناد مناقصه      
نسخه قرارداد اسناد شرایط مناقصه

خرید 140 دستگاه اسکنر

مدیر بهمن ۲۵, ۱۴۰۲
  نسخه قرارداد اسناد شرایط مناقصه خرید
با حضور عضو هیات مدیره و اعضاء هیئت عامل بانک، مدیرعامل و اعضاء جدید هیات مدیره هلدینگ نگاه، بازوی فناوری اطلاعات بانک کارآفرین معرفی شدند.